Spinat-Käse-Pita mit hausgemachtem knusprigem Blatt.

Spinat-Käse-Pita mit hausgemachtem knusprigem Blatt.

Spinach – Cheese pie with homemade crispy sheets

Σπανακοτυρόπιτα με σπιτικό τραγανό φύλλο.


DEUTSCH      ENGLISH      ΕΛΛΗΝΙΚΑ


 

Spanakotiropita (spinach- chesse pie) from the most favored snacks of juniors and adults. On the daily or Sunday table of the Greek family. Sweet-smelling and delicious, tasty traditional recipe transferred to us from generation to generation. With crisp homemade handmade sheet and pure ingredients.

Spanakotiropita (Spinat-Käse-Pita) aus den beliebtesten Snacks von Junioren und Erwachsenen. Auf dem täglichen oder sonntags-Tisch der griechischen Familie. Süß-riechendes und leckeres traditionelles Rezept, das uns von Generation zur Generation übertragen wurde. Mit knackigem hausgemachtem handgemachtem Blatt und reinen Zutaten.

Η σπανακοτυρόπιτα από τα πλέον αγαπημένα snack μικρών και μεγάλων. Στο καθημερινό ή κυριακάτικο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας. Μοσχοβολιστή και πεντανόστιμη, γευστική παραδοσιακή συνταγή που μεταφέρθηκε σε μας από γενιά σε γενιά. Με τραγανό σπιτικό χειροποίητο φύλλο και αγνά υλικά.


DEUTSCH

Spinat-Käse-Pita mit hausgemachtem knusprigem Blatt.

Zutaten für den Teig:

750 g Mehl 375 ml

Wasser

90 ml Olivenöl

45 ml Weinessig

1/2 TL Meersalz

1/2 TL Kurkuma

Maisstärke um die Blätter zu öffnen

Butter & Olivenöl um die Blätter zu öffnen

Zutaten für die Füllung:

500 g frischer Spinat

1 Stk Lauch

6 Stk Zwiebeln

3 EL Dill

400 g Feta-Käse

100 g geriebener Gruyere

90 ml Olivenöl

1/2 EL schwarzer Pfeffer

etwas Sesam zum Bestreuen

etwas Schwarzkümmel zum Bestreuen

1. Bereiten Sie den Teig vor. *

Die Zutaten mischen und 10-15 Minuten kneten. Decken Sie den Teig ab und lassen Sie ihn etwa eine halbe Stunde ruhen.

2. Bereiten Sie die Füllung vor.

Das Gemüse gut waschen, fein hacken, mit Salz bestreuen und 15 Minuten verdorren lassen (mit Ausnahme des Dills, den wir zusammen mit dem Käse hinzufügen). Wir drücken sie, ihr Wasser herauszuholen. Wir mischen sie. Den grob geriebenen Käse, den geriebenen Gruyere, den Dill, den Pfeffer und das Öl hinzufügen und gut mischen.

3. Das Öffnen der Blätter.

Mit Maisstärke auf dem Arbeitstisch bestreuen und den Teig in 14 Kugeln teilen – die zwei etwas größer (sie sind das erste Blatt am Boden des Blechs). Verwenden Sie den Nudelholz, um die Teigkugeln in kleine Blätter von jeweils 20 cm zu öffnen. Verteilen Sie Butter paarweise zwischen den Blättern, so dass wir 7 Blätter haben. Legen Sie sie beiseite, bedecken Sie sie mit einem Handtuch und öffnen Sie das erste große Blatt. Zum Öffnen der Blätter verwenden wir Maisstärke.

4. Wir machen die Pita.

Verteilen Sie das geöffnete Blatt in dem geölten Blech und lassen Sie den Überschuss (ca. 15 cm auf jeder Seite) außerhalb des Blechs. Mit Öl bestreichen, ohne darauf zu drücken. Fahren Sie auf die gleiche Weise fort, um die nächsten 3 Blätter in der Größe des Blechs zu öffnen, und legen Sie sie übereinander, wobei Sie dazwischen Öl einstreuen. Fügen Sie die Füllung hinzu und tragen Sie sie vorsichtig auf, so dass sie überall hingeht. Decken Sie die Füllung mit einem Blatt ab, ölen Sie sie und bedecken Sie sie gut mit den Rändern des ersten Blattes. Fahren Sie mit den nächsten beiden Blättern auf die gleiche Weise fort. Die Oberfläche der Pita gut mit Öl bestreichen und mit einem Messer schnitzen. Mit Sesam bestreuen.

In einem vorgeheizten Ofen bei 175°C Umluft etwa eine Stunde backen. (Jeder Ofen backt anders, überprüfen Sie die Zeit in Ihrem Ofen).

* Da jedes Mehl eine andere Menge Gluten enthält, müssen Sie möglicherweise etwas Wasser oder etwas Mehl hinzufügen. Viel Glück und guten Appetit!


ENGLISH

Spinach – Cheese pie with homemade crispy sheets

Ingredients for the dough:

750 gr flour

375 ml water

90 ml olive oil

45 ml grape vinegar

1/2 tbsp sea salt

1/2 tbsp turmeric

corn flour to open the sheets

butter & olive oil for the sheets

Ingredients for the filling:

500 gr fresh spinach

1 pc leek

6 pcs scallion

3 tbsp dill

400 gr feta

100 gr grated gruyere

90 ml olive oil

1/2 tbsp black pepper

a little sesame for sprinkling

a little black caraway for sprinkling

1. Prepare the dough.*

Mix the ingredients and knead for 10-15 minutes. Cover the dough and let it rest for about ½ an hour.

2. Prepare the filling.

Wash the vegetables well, chop them finely, sprinkle them with salt and let them wither for 15 minutes (except for the dill, which we add together with the cheese). We push them to get their water out. We mix them. Add the coarsely grated cheese, the grated gruyere, the dill, pepper and oil and mix well.

3. The opening of the sheets.

Sprinkle with corn flour on the work table and divide the dough into 14 balls – the two slightly larger (they will be the first sheet at the base of the pan). Use the rolling pin to open the dough balls into small sheets of 20 cm each. Spread butter between the sheets in pairs, so we have 7 sheets. Put them aside, cover them with a towel and start to open the first large sheet. To open the leaves we use corn flour.

4. We make the pie.

Spread the sheet that we opened in the oiled pan, leaving the excess (about 15 cm on each side) outside the pan. Smear it with oil without pressing it. Continue in the same way to open the next 3 sheets in the size of the pan and place them on top of each other, sprinkling with oil in between. Add the filling and apply it gently so that it goes everywhere. Cover the filling with a sheet, oil it and cover it well with the edges of the first sheet. Continue with the next two sheets in the same way. Smear with oil the surface of the pie well and carve it with a knife. Sprinkle with sesame seeds. In a preheated oven, bake at 175oC in the air for about an hour. (Each oven bakes differently, check the time in your oven).

* Because each flour has a different amount of gluten you may need to add a little water or a little flour. Good luck and good appetite!


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σπανακοτυρόπιτα με σπιτικό τραγανό φύλλο

Συστατικά για τη ζύμη:

750 γρ αλεύρι

375 ml νερού

90 ml ελαιολάδου

45 ml ξύδι σταφυλιών

1/2 κ.σ. αλάτι

1/2 κ.σ. κιτρινόριζα

νισεστέ για να ανοίξετε τα φύλλα

βούτυρο και ελαιόλαδο για τα φύλλα

Συστατικά για τη γέμιση:

500 γρ φρέσκο σπανάκι

1 τεμ. πράσο

6 τεμ. φρέσκα κρεμμυδάκια

3 κ.σ. άνηθο

400 γρ φέτα

100 γρ τριμμένη γραβιέρα

90 ml ελαιολάδου

1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι

λίγο σουσάμι για πασπάλισμα

λίγο μαυροσούσαμο για πασπάλισμα

1. Προετοιμάστε τη ζύμη. *

Ανακατέψτε τα συστατικά και ζυμώστε για 10-15 λεπτά. Καλύψτε τη ζύμη και αφήστε την να ξεκουραστεί για περίπου ½ ώρα.

2. Προετοιμάστε τη γέμιση.

Πλύντε καλά τα λαχανικά, ψιλοκόψτε τα, πασπαλίστε τα με αλάτι και αφήστε τα να μαραθούν για 15 λεπτά (εκτός από τον άνηθο, τον οποίο προσθέτουμε μαζί με το τυρί). Τα πιέζουμε για να στραγγίσουν τα υγρά τους. Αναμίξτε τα καλά. Προσθέστε το χοντροκομμένο τυρί, την τριμμένη γραβιέρα, τον άνηθο, το πιπέρι, το ελαιόλαδο και ανακατέψτε καλά.

3. Το άνοιγμα των φύλλων.

Πασπαλίστε με νισεστέ το τραπέζι εργασίας και διαιρέστε τη ζύμη σε 14 μπαλάκια – τα δύο ελαφρώς μεγαλύτερα (θα είναι το πρώτο φύλλο στη βάση του ταψιού). Χρησιμοποιήστε τον πλάστη για να ανοίξετε τα μπαλάκια ζύμης σε μικρά φύλλα ~20 cm το καθένα. Απλώστε βούτυρο μεταξύ των φύλλων σε ζεύγη, έτσι ώστε να έχουμε 7 φύλλα. Βάλτε τα στην άκρη, καλύψτε τα με μια πετσέτα και αρχίστε να ανοίγετε το πρώτο μεγάλο φύλλο.

Για να ανοίξετε τα φύλλα χρησιμοποιήστε νισεστέ.

4. Κάνουμε την πίτα.

Απλώστε το φύλλο που ανοίξαμε στο βουτυρωμένο ταψί φούρνου, αφήνοντας το περίσσεμα (περίπου 15 cm σε κάθε πλευρά) έξω από το ταψί. Απλώστε με ένα πινέλο ελαιόλαδο, χωρίς να το πιέσετε. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για να ανοίξετε τα επόμενα τρία φύλλα στο μέγεθος του ταψιού και τοποθετήστε τα το ένα πάνω από το άλλο, απλώνοντας λάδι μεταξύ τους. Προσθέστε τη γέμιση και απλώστε απαλά, έτσι ώστε να πάει παντού. Καλύψτε τη γέμιση με ένα φύλλο, απλώστε λάδι και καλύψτε το καλά με τις άκρες του πρώτου φύλλου. Συνεχίστε με τα επόμενα δύο φύλλα με τον ίδιο τρόπο. Απλώστε λάδι στην επιφάνεια της πίτας καλά και χαράξτε την σε κομμάτια με ένα μαχαίρι. Πασπαλίστε την επιφάνεια με σουσάμι.

Σε έναν προθερμασμένο φούρνο, ψήνετε στους 175oC στον αέρα για περίπου μία ώρα. (Κάθε φούρνος ψήνει διαφορετικά, ελέγξτε τον χρόνο στον φούρνο σας).

* Επειδή κάθε αλεύρι έχει διαφορετική ποσότητα γλουτένης μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο νερό ή λίγο αλεύρι. Καλή τύχη και καλή όρεξη!